ការ​ងារ​កំពុងតែ​​ដំណើរការ​

តំបន់​បណ្តាញ​នេះ​មិន​ទាន់បាន​​បញ្ចប់​ទាំង​ ស្រុង​​នៅ​ឡើយ​ទេ ហើយ​នៅ​មាន​អ្វីៗ​ជា​ច្រើន​ទៀត​ដែល​ត្រូវ​បំពេញ។ សូម​កុំ​រំពឹង​ពី​វា​ច្រើន​ពេក ។ ;-)

យើង​សូម​ស្វាគមន៍​រាល់​យោបល់​របស់​អ្នក ស្តី​អំពី​អ្វីដែល​អ្នក​ចង់​បាន ។ ក្នុងខណៈ​ពេល​នេះ យោបល់​របស់​អ្នក​អាច​ដាក់​នៅ​ស្ទើរ​តែ​​គ្រប់​ទីកន្លែង ហើយ​វេទិកា​គឺ​ជា​កន្លែង​ដ៏​ល្អ​មួយ ដើម្បី​ចាប់​ផ្តើម​ការ​ពិភាក្សា។

So stay tuned...

Jens

Khmer