២៧ មេសា ២០០៥ - កម្មវិធី​បញ្ជ​ក្តា​ចុច​ថ្មី

យើង​បាន​ធ្វើ​ឲ្យ​ប្រសើរ​ឡើង​នូវ​កម្មវិធី​បញ្ជា​ក្តារ​ចុច​របស់​ពួក​យើង​ ៖

ឥឡូវ​អ្នក​អាច​វាយ​គម្លាត​មិន​បំបែក​ជា​មួយ alt + space ដើម្បី​ជៀស​វាង​ការ​ចុះ​បន្ទាត់​ក្នុង​​ទី​កន្លែង​ត្រឹម​ត្រូវ ។

កម្មវិធី​បញ្ជា Linux បាន​ដំឡើង​កម្មវិធី smarter សម្រាប់​ស្គ្រីប និង​ឥឡូវ​ជា​មួយ XFree86 ហើយ Xorg ។

ការ​ទាញ​យក​គឺ​មាន​នៅ​ទី​នេះ.

Khmer