មូលដ្ឋានីយកម្ម

Ivan Rodriguez Dogged by way of Accusations by means of Cooperstown's Admittance

Ivan Rodriguez Dogged by way of Accusations by means of Cooperstown's Admittance

Cody Reed favorably favorably favorably actively seeks preliminary produce

Cody Reed favorably favorably favorably actively seeks preliminary produce
CINCINNATI-Cody Reed is actually acquiring their unique protuberances within the main technique degree, nonetheless it truly is the majority of the main procedure.

Astros assistance the present Problems together with Long-term Would like

Astros assistance the present Problems together with Long-term Would like

Video games & Incurs Keegan-Michael Important, Kurt Suzuki

Video games & Incurs Keegan-Michael Important, Kurt Suzuki
Keegan-Michael Key

January 2005

Translation of the IMP webmail system finished.

បាន​ផ្ញើ ១០.០០០ ឃ្លា​ទៀត​ទៅ​គម្រោង KDE

១៥-មីនា-០៦ ៖ បន្ទាប់​ពី​បានខិតខំ​ប្រឹងប្រែង​អស់​រយៈពេល​ពីរ​សប្ដាហ៍​នេះ​មក យើង​បាន​បកប្រែ ១០.០០០ ឃ្លា​បន្ថែម​ទៀត សម្រាប់ KDE កំណែ ៣.៥.២ ដែល​អាច​នឹង​ចេញផ្សាយ​ក្នុង​កំឡុង​ខែ​នេះ ។ សរុប​មក យើង​បាន​បកប្រែ ៣៣.២៨២ ឃ្លា​ដែល​អាច​នាំ​ភាសា​ខ្មែរ​យើង​មក​កាន់​លំដាប់​ទី ៤៨ នៅ​ក្នុង​បញ្ជី ។ អ្នក​អាច​មើល​បញ្ជី​...

កម្មវិធីរចនាក្រាហ្វិក

ក្រុម​មូលដ្ឋាន​នីយកម្ម​នៃ KhmerOS ឥឡូវ​នេះ​កំពុង​ព្យាយាម​សាកល្បង​យក​ព័ត៌មាន​លម្អិត​អំពី​កម្មវិធី​រចនា​ ក្រាហ្វិក​និង​បោះពុម្ព ដូចជា GIMP, Inkscape, Scribus និង Quarkexpress ។ អ្វី​ដែល​យើង​ចង់​ធ្វើ​ជាមួយ​កម្មវិធី​ទាំង​នោះ​គឺ ៖ - ដើម្បី​ស្វែងយល់​ពី​ស្ថានភាព​បច្ចុប្បន្ន​នៃ​ការ​គាំទ្រ Khmer Unicode...

Subscribe to មូលដ្ឋានីយកម្ម