ព័ត៌មាន

KhmerOS Co-Organize of Cloggers Corner

The CloggersCorner was created by volunteers from Cambodia blog team. This program was co-organized by KhmerOS and Cambodia Blogger aka Clogger to attend the Internet Party 2008 event.

KhmerOS will join aKademy 2006

Two people from KhmerOS project, Jens and Sokhem, will join aKademy this year at Dublin, Ireland. aKademy is the annual meeting of the KDE community. This event will spend nine days starting from September 23rd to 30th and includes an exciting program of talks and presentations by outstanding...

Khmer Software CDs available on market

KhmerOS would like to announce that Khmer Software and openSUSE CDs are now available on the market. You can find the CDs at the following places:

News.openSUSE.org Goes Live

We are happy to announce our new news.opensuse.org website. This news portal will provide the latest openSUSE news.

26 February 2004

A second computer scientist as been enrolled (Seth Chanratha). He and Keo Sophon will work on the glossary.

20 February 2004

The project office has been started and one person (Keo Sophon) has been hired for the translation work. Other people have offered their services as volunteers. The project will still hire one or two more translators/computer scientists to work on the glossary.

២៧ មេសា ២០០៥ - កម្មវិធី​បញ្ជ​ក្តា​ចុច​ថ្មី

យើង​បាន​ធ្វើ​ឲ្យ​ប្រសើរ​ឡើង​នូវ​កម្មវិធី​បញ្ជា​ក្តារ​ចុច​របស់​ពួក​យើង​ ៖

ឥឡូវ​អ្នក​អាច​វាយ​គម្លាត​មិន​បំបែក​ជា​មួយ alt + space ដើម្បី​ជៀស​វាង​ការ​ចុះ​បន្ទាត់​ក្នុង​​ទី​កន្លែង​ត្រឹម​ត្រូវ ។

ការ​ងារ​កំពុងតែ​​ដំណើរការ​

តំបន់​បណ្តាញ​នេះ​មិន​ទាន់បាន​​បញ្ចប់​ទាំង​ ស្រុង​​នៅ​ឡើយ​ទេ ហើយ​នៅ​មាន​អ្វីៗ​ជា​ច្រើន​ទៀត​ដែល​ត្រូវ​បំពេញ។ សូម​កុំ​រំពឹង​ពី​វា​ច្រើន​ពេក ។ ;-)

ទំព័រ

Subscribe to ព័ត៌មាន