មយូរា

កំណែថ្មីរបស់មេខលានិងមយូរា

ឥឡូវ​នេះ​កំណែ​ថ្មី​របស់​មេខលា (1.5.0.3) និង មយូរា (1.5.0.2) ត្រូវ​បាន​ដាក់​ឲ្យ​ទាញ​យក​ហើយ។ នៅ​ក្នុង​កំណែ​នេះ​យើង​បាន​ធ្វើ​ឲ្យ​​ប្រសើរ​ចំពោះ​ការ​បកប្រែ ហើយ​វា​មាន​លក្ខណៈ​ពិសេស​ជាច្រើន​ដែល​ត្រូវ​បាន​បន្ថែម​នៅ​ក្នុង​កំណែ​នេះ។ ដើម្បី​ឲ្យ​ជ្រាប​កាន់​តែ​ច្បាស់​សូម​ចុច​លើ​ពាក្យ...

2 August 2004

Translation of Firefox starts with a team of two people, one of them having translated Thunderbird and the other one being a newly hired translator (computer scientist). Delivery planned for September 30th.

December 2004

Due to quite difficult to understand policies of the Mozilla foundation, we are forced to create our own version of Thunderbird to make it rum on 600x800 screens (the original Thudnerbird does not)... which due to their Trademark policy cannot be called such.

24 August 2004

Thunderbird ready to distribute, expect for Instructions, manual and help. Development of a local website in Khmer starts. Search for a Khmer name also starts. Distribution of Thunderbird planned for second week of September 2004.

20 July 2004

Upgrade translation to Thunderbird 0.7.1 finished. Integration, correction, font selection, window sizing, etc... in progress.

1 July 2004

Translation of Thunderbird 0.5 finishes. Upgrading to last available version (0.7.1) starts.

July 2004

Version 2.0 of the Glossary is released. This version includes discussions with professors and linguists, as well as new terminology found in Mozilla Thunderbird.

New Version of Mekhala and Moyura

The new version of Mekhala (1.5.0.3) and Moyura (1.5.0.2) are now available for downloading. In this version we have improved some translations.To see what's new in this version click onMekhala andMoyura for more information.

Subscribe to មយូរា