បកប្រែ

Translating gvSIG

We are now translating the cross-plateform GIS Application called gvSIG -is a Geographic Information System (GIS), that is, a desktop application designed for capturing, storing, handling, analyzing and deploying any kind of referenced geographic information in order to solve complex management...

Translating gvSIG

We are now translating the cross-plateform GIS Application called gvSIG -is a Geographic Information System (GIS), that is, a desktop application designed for capturing, storing, handling, analyzing and deploying any kind of referenced geographic information in order to solve complex management...

31 August 2004

Translation of OpenOffice finished on a 60%.

11 August 2004

Cultural and language data has been collected and put together in what is called a LOCALE file. This file has been sent to a central storage place for LOCALES. The data is available in the download page and any sort of comments and corrections are welcome.

បាន​ផ្ញើ ១០.០០០ ឃ្លា​ទៀត​ទៅ​គម្រោង KDE

១៥-មីនា-០៦ ៖ បន្ទាប់​ពី​បានខិតខំ​ប្រឹងប្រែង​អស់​រយៈពេល​ពីរ​សប្ដាហ៍​នេះ​មក យើង​បាន​បកប្រែ ១០.០០០ ឃ្លា​បន្ថែម​ទៀត សម្រាប់ KDE កំណែ ៣.៥.២ ដែល​អាច​នឹង​ចេញផ្សាយ​ក្នុង​កំឡុង​ខែ​នេះ ។ សរុប​មក យើង​បាន​បកប្រែ ៣៣.២៨២ ឃ្លា​ដែល​អាច​នាំ​ភាសា​ខ្មែរ​យើង​មក​កាន់​លំដាប់​ទី ៤៨ នៅ​ក្នុង​បញ្ជី ។ អ្នក​អាច​មើល​បញ្ជី​...

Subscribe to បកប្រែ