សកម្មភាព​បណ្ដុះបណ្ដាល

Ex-Net Kenyon Martin between latest Winners Baseball Category people

Ex-Net Kenyon Martin between latest Winners Baseball Category people

Molitor and additionally Sandberg Come up with Record

Molitor and additionally Sandberg Come up with Record
This morning for 1: 05pm, typically the Philadelphia Phillies tend to be reserved in order to execute hosting companies for the Mn Mixed twins for Glowing House hold Line of business on Clearwater, The southwest.

Giants’ Pitching Sensations Splendor against D-Backs

Giants’ Pitching Sensations Splendor against D-Backs

Call for Participants: Linux System Administration Course

KhmerOS is offering Linux System Administration course to government officers to use in their office with 9 participants in a 17-seat classroom that we leave some seats, so if you are computer teachers or computer technicians in computer shop and interested in learning Linux...

The Ministry of Buddhist and Religion staffs participated in Khmer software training

The 11 staffs from the Ministry of Buddhist and Religion participated in Khmer language software training at the Open Institute for four weekends, started from the 23 August - 14 September 2008.

ICT teachers of Endratevy High School started teaching OpenOffice in Khmer language to none-ICT teachers

4 ICT teachers of the Endratevy high school started to conduct training of OpenOffice in Khmer language to 44 none-ICT teachers. On the first week of September 2008, there are many none-ICT teachers registered for this course. The course organized by the Endratevy high school with the support of...

18 staff members of the Ministry of Information had been trained to Khmer Unicode and OpenOffice

On the 6 - 17 October 08, we had conducted a training of how to type Khmer words very fast in Unicode and the use of OpenOffice in Khmer language for the duration of 20 hours to 18 staff members from other departments of the Ministry of Information.

The Staff of the Ministry of Argriculture in Kratie and Stung Treng province trained to the use of ICT in Khmer

KhmerOS cooperate with AIDA has trained, during the weekend to the staff of the Ministry of Agriculture in Kratie and Stung Treng provinces on how to type Khmer Unicode and use of Khmer language Free and Open Source computer application such as...

New Discount for Linux System Administration Course

With the support of Open Institute for the Linux System Administration Course, We are please to inform you that the course will discount from USD 70 to USD 15 per course. If you have any friend who wants to improve this skill, please help to spread this.

បណ្ដុះបណ្ដាលគ្រូនៅប៉ៃលិន

ក្រុម​ KhmerOS ​បាន​ធ្វើការបណ្ដុះបណ្ដាល​គ្រូបង្រៀនកម្មវិធីកុំព្យូទ័រភាសាខ្មែរ នៅទីក្រុងប៉ៃលិន​។​ ប៉ៃលិន គឺជាទីក្រុងមួយរបស់ប្រទេសកម្ពុជា ដែលស្ថិតនៅភាគពាយ័ព្យនៃប្រទេស និងមានព្រំប្រទល់​ជាប់ប្រទេសថៃ។​ វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាល​មានរយៈពេល ៣ថ្ងៃ គឺ​ចាប់ពីថ្ងៃទី ១៥ ដល់ ១៧ ខែ​ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០០៦ ។ យើង​បាន​...

ទំព័រ

Subscribe to សកម្មភាព​បណ្ដុះបណ្ដាល