ការបកប្រែ

វិធីកំណត់​រចនា​សម្ព័ន្ធ​មយូរា​សម្រាប់ Yahoo mail

អ្នក​អាច​អាន និង​យកសំបុត្រ​ក្នុង yahoo តាមរយៈ​មយូរា​បាន ។ នេះ​ជា​វិធី​កំណត់​រចនា​សម្ព័ន្ធ​ក្នុង​មយូរា ៖

How to configure Moyura for Yahoo mail

Hi all, Now you can read and get yahoo mail via Moyura. This is the way to configure in Moyura.
- Setting First you need to install YPOPs, a program that creates mail server for Yahoo mail and Moyura. You can click...

Subscribe to ការបកប្រែ