ខ្មែរអូអេស​នៅ​ឯ UNDP-APDIP IOSN

មើល​ន៎ ! ថា​តើ​បណ្ដាញ​វិស័យ​កូដចំហ​អន្តរជាតិ​របស់ UNDP-APDIP មាន​ការ​ចាប់អារម្មណ៍​ទៅ​លើ​​វិស័យ​កម្មវិធី​កូដចំហ និង សេរី​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា​យើង​កម្រិត​ណា ៖

http://www.iosn.net/country/cambodia/sinList?synmap=khmeros

កម្មវិធី​អភិវឌ្ឍន៍​ព័ត៌មាន​នៅ​តំបន់​អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក (APDIP) គឺ​ជា​គំនិត​ផ្ដួចផ្ដើម​មួយ​របស់​កម្មវិធី​អភិវឌ្ឍន៍​របស់​អង្គការ​ សហប្រជាជាតិ (UNDP) ដើម្បី​ពង្រឹង​ការ​អភិវឌ្ឍន៍​បច្ចេកវិទ្យា​ព័ត៌មាន និង ទូរគមនាគមន៍ (ICT) នៅ​ក្នុង​បណ្ដាប្រទេស​នៅ​តំបន់​អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក ។ (អាន​បន្ថែម...)

Khmer