ឯកសារ​​បង្រៀន

នេះ​គឺ​ជាឯកសារ​បង្រៀន Open Office 2.0 ​ដែល​យើង​បាន​បង្កើត​សម្រាប់​ការ​បង្រៀន​របស់​ពួកយើង ។ ពួកវា​គឺ​ជា​ឯកសារ Zip រួមមាន​ឯកសារ Open Office ជា​ភាសាខ្មែរ ។

ប្រសិនបើ​អ្នក​ចង់រៀន​ដោយ​ខ្លួន​ឯង ឬ បង្រៀន​អ្នកផ្សេង សូម​ទាញ​យក​កំណែ​របស់​សិស្ស ។

ប្រសិនបើ​អ្នក​ចង់​បង្រៀន​គ្រូ សូម​ទាញ​យក​កំណែ​របស់​គ្រូ ។ កំណែ​របស់​គ្រូ​មិន​មាន​កំណែ​របស់​សិស្ស​ឡើយ !

សម្រាប់​​បង្រៀន​សិស្ស

ឯកសារ Open Office Writer (5.9 MB)

ឯកសារ​ Open Office Impress (8.9 MB)

ឯកសារ Open Office Calc (6.0 MB)

សម្រាប់​បង្រៀន​គ្រូ

ឯកសារ Open Office Writer (1.9 MB)

ឯកសារ Open Office Impress (2.9 MB)

ឯកសារ​Open Office Calc (2.6 MB)

Khmer